Kit VELBAKIT P

Kwasoodporny klej do klejenia materiałów ceramicznych

Instrukcja użycia:

VELBAKIT P jest przeznaczony do klejenia ceramicznych wkładów kominowych oraz do murowania kwasoodpornych szamotów w systemach kominowych, klejenia i fugowania kwasoodpornych płytek i kwasoodpornych wymurówek przemysłowych kominów i kotłów, kanałów wyciągowych spalin oraz kwasoodpornych wymurówek zbiorników na ścieki, kanałów itp.
Do wymieszania kleju należy dodać do zawartości opakowania 12% (10-14%) wody, w zależności od wymaganej gęstości kleju. Po intensywnym mieszaniu powstanie krucha, wilgotna masa, która po ok. 5 minutach stania i ponownym intensywnym mieszaniu zmieni się w ciągliwy klej. . W temperaturze 20 °C czas utwardzania się kleju wynosi 24 godzin, w przypadku niższych temperatur czas utwardzania się kleju może ulec wydłużeniu. Po utwardzeniu kleju można klej stopniowo obciążać cieplnie. W razie gwałtownego podgrzania może dojść do powstania pęknięć w wytworzonej spoinie.Przerabianie zaschniętego i utwardzonego kleju nie jest możliwe.

Klej można przechowywać w suchym środowisku w zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji.

Masa: 3 kg


Ochrona zdrowia :

Kwasoodporny klej VELBAKIT P zawiera substancję – Krzemian sodowy (ES: 215-687-4), sklasyfikowaną jako drażniąca niebezpieczna substancja chemiczna.

• R37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę
• R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
• S 2 Chronić przed dziećmi
• S 22 Nie wdychać pyłu
• S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
• S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę

Bezpieczeństwo pracy :

- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej i przestrzegaj zasad higieny pracy.
- Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt skóry i śluzówek z klejem. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj ją mydłem i wodą i pielęgnuj odpowiednim kremem.
- W przypadku nawdychania pyłu wyjdź na świeże powietrze, przemyj jamę ustną.
- W przypadku spożycia przemyj usta wodą, zasięgnij porady lekarza i pokaż lekarzowi niniejszą Instrukcję.
- Zanieczyszczone oczy przemyj natychmiast dużą ilością letniej wody, zasięgnij porady lekarza i pokaż lekarzowi niniejszą Instrukcję.