Warunki gwarancji

Warunki gwarancyjne ceramicznych wkładek kominowych oraz innych elementów ceramicznych systemów kominowych

Producent: P-D Refractories CZ, S.A.
ul. Nádražní 218
CZ 676 63, Velké Opatovice

Niniejszym udziela:
1) Gwarancję w okresie trwania 24 miesięcy na wkładki kominowe i pozostałe elementy ceramiczne przy zachowaniu następujących warunków:

a) towar został nabyty od autoryzowanego sprzedawcy,
b) transport, przemieszczanie, magazynowanie i kontrola przed wbudowaniem zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta (Wytyczne  dotyczące transportu, przemieszczania, magazynowania, kontroli, wbudowywania i podłączania urządzeń grzewczych),
c) podczas przejęcia towaru od przewoźnika została poświadczona bezusterkowość wszystkich elementów składowych,
d) montaż został przeprowadzony i poświadczony przez certyfikowaną firmę budowlaną lub specjalistyczną firmę usługową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz został odnotowany przez wypełnienie tabliczki kominowej,
e) zostały zachowane wszystkie wymogi montażu (budowlane, techniczne, konstrukcyjne i bezpieczeństwa), zgodnie z dokumentacją techniczną ,
f) do komina zostało podłączone atestowane źródło energii cieplnej w dobrym stanie technicznym, odpowiadające klasie wkładek kominowych (A1N1, D1 P1 , A3 N1 lub D4 P1)
g) komin (kanał spalinowy) przed oddaniem do eksploatacji został sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje i został wystawiony ważny Protokół pokontrolny,
h) komin nie był eksploatowany niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, zwłaszcza pod względem niedopuszczalnego bezpośredniego przenikania płomienia aż do systemu kominowego, w tym do kształtki wpustowej.

Zakres wad podlegających reklamacji gwarancyjnej:
1.1.    Rozmiary geometryczne,
1.2.    Wygląd (uszkodzenia mechaniczne),
1.3.    Parametry jakościowe zgodnie z ČSN EN 1457-1:2012 / EN 1457-2:2012

2) Gwarancję w okresie trwania 60 miesięcy na wkładki kominowe i pozostałe elementy ceramiczne przy zachowaniu następujących warunków:

a) przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w punktach od 1a) do 1h),
b) zostały spełnione wymagania Rozporządzenia Rządu nr 91/2010 DzU z dnia 1 marca 2010 r. o warunkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas eksploatacji kominów, kanałów spalinowych i urządzeń grzewczych.

Zakres wad podlegających reklamacji gwarancyjnej:
2.1.     Jak w punktach od 1.1. do 1.3.

3) Gwarancję w okresie trwania 30 lat na wkładki kominowe i pozostałe elementy ceramiczne systemów kominowych przy zachowaniu następujących warunków:

a) przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w punktach od 2a) do 2b),
b) korpus komina, jak i jego elementy składowe, nie zostały wystawione na obciążenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie wykonywania ewentualnych zmian budowlanych, bądź też w zaistniałych stanach awaryjnych (pożar, powódź, tornado, …),
c) nie doszło do samoistnego eksplozyjnego wypalenia się sadzy.

Zakres wad podlegających reklamacji gwarancyjnej:

3.1. Jak w punktach od 1.1. do 1.3,
3.2. Szczelność gazowa zgodnie z ČSN EN 1457-1:2012/ EN 1457-2:2012W ramach reklamacji egzekwowanych z wyżej wymienionych uprawnień gwarancyjnych przysługuje odszkodowanie lub wymiana wadliwego materiału.

Częścią składową Warunków gwarancji są Wytyczne dotyczące transportu, przemieszczania, magazynowania, kontroli, wbudowywania i podłączania urządzeń grzewczych z dnia 11.08.2011 r.

 

Obowiązują od dnia: 05.11.2012 r.

Velké Opatovice, dnia 11.10.2012 r.

/-/ nieczytelny podpis
Inż. Milan Mazura
Kierownik Działu Jakości i Rozwoju